Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

0

Düzenlemeyle, Kamu Alacaklarının Öğrenim Adabı Hakkında Kanun‘da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun’a doğal olarak olan kamu kurum ve kuruluşlarına, koruması tehlikeli ya da masraflı olan menkul malların da pazarlık yordamıyla satış imkanı tanınıyor.

Menkul mallar, elektronik ortamda ya da öğrenim dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve gibisi sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman kıymetli bir karşılık düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile koruması tehlikeli ya da masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen kıymetin yüzde 5’i nispetinde para güvence olarak alınacak. Alacaklı kamu yönetimleri, menkul malın çeşidi ya da kıymetiyle satış formunu temel alarak güvence alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine güvence mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Kanun teklifiyle artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen bireylerden, senelik yüzde 5 oranındaki faiz yerine erteleme faizi oranında faiz alınacak. Alan kişi malı almaktan vazgeçer ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci kez artırmaya çıkarılacak ve en fazlaca artırana ihale olunacak. Mal birinci kere kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale ortasındaki fark ve diğeri ziyanlar ve fark üstünden hesaplanacak erteleme faizi oranında faiz ya da ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve başka ziyanlar ve birinci ihale bedeli üstünden hesaplanacak erteleme faizi oranında faiz, ayrıyeten bir karar alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonrasında bakiyesi öğrenim edilecek. Ayrıyeten o mal için idarece meydana getirilen her çeşit harcama alınarak mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale meydana getirilen şahıstan öğrenim edilemediği surece aslolan borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması ya da birinci artırmada kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üstüne ikinci artırma yapılacak.

İkinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğeri ziyanlar ve ikinci ihale bedeli üstünden hesaplanacak erteleme faizi oranında faiz, ayrıyeten teminattan mahsubu yapıldıktan sonrasında bakiyesi öğrenim edilecek. Ayrıyeten o mal için idarece meydana getirilen her nevi harcamalar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale meydana getirilen şahıstan öğrenim edilemediği surece aslolan borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Farklılık bulunması halinde elektronik ortamda meydana getirilen duyuru temel alınacak

Gayrimenkuller, satış kurullarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış kurulunun oluşumu alacaklı kamu yönetimlerince belirlenecek. Komitenin emek verme yöntem ve temellerini belirlemeye Gömü ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan kimse, teklif etmiş olduğu bedelle bir sonraki ihale bedeli ortasındaki farktan, başka ziyanlardan ve fark üstünden hesaplanacak erteleme faizi oranında faizden görevli olacak. Bu meblağ, teminattan mahsubu yapıldıktan sonrasında bakiyesi öğrenim dairesince öğrenim edilecek.

Bir malı almaktan vazgeçmiş olduğu için mesuliyeti bulunan bireylerden alınan teminattan lüzumlu mahsup yapıldıktan sonrasında bakiye güvence meblağı irat kaydedilecek.

Düzenlemeyle kelam mevzusu Kanun’a ‘Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı’ başlıklı unsur ekleniyor. Buna nazaran, menkul ve gayrimenkul mallar kanun kararlarına nazaran elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme kanalıyla yapılacak. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış duyuru edilecek. Satışa ilişik değişik mecralarda meydana getirilen duyuru ile elektronik ortamda meydana getirilen duyuru metinleri ortasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda meydana getirilen duyuru temel alınacak. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişik artırma sonucu izleyen birinci iş günü elektronik ortamda duyuru edilecek.

Artırma tarihinden evvel teklif almaya, tekliflerde taban artırım bedelini, teklif verme müddetlerini, alınacak güvence cinsini, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak mevzularla elektronik ortamda yapılacak satışa ilişik başka yol ve asılları belirlemeye Gömü ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti branşında etkinlik gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve fiyatsız müsaadeye ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi fiyat dayanağından faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişik olarak, fiyatsız müsaadeye ayrıldıkları devir için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıyeten halihazırda nakdi fiyat takviyesi alan bireyler için de takviye meblağı 50 liraya çıkarılıyor.

Yiyecek ve içecek hizmeti branşında etkinlik gösteren işyerlerinde 2021 Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişik belirlenen prime temel kar alt hududu üstünden hesaplanan sigortalı ve patron oranı primlerinin tamamı, bu patronların Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal mühleti içinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla ya da meydana getirilen denetim ve kontrollerde çalıştırdığı bireylerin sigortalı olarak bildirilmediğinin ya da bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim, yönetimsel para cezası ve bunlara ilişik gecikme cezası ve gecikme artırımı borcu bulunması durumlarında bu takviyeden yararlanılamayacak.

Toplumsal Güvenlik Kurumuna olan prim, yönetimsel para cezası ve bunlara ilişik gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını erteleme ettiren ve taksitlendiren ya da ilgili diğeri kanunlar uyarınca yapılandıran patronlar bu taksitlendirme ya da yapılandırma devam etmiş olduğu sürece uygulamadan yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim takviyesinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim takviyesi fiyatı patrondan gecikme cezası ve gecikme artırımı ile beraber öğrenim edilecek.

Hususi Tüketim Vergisi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, tütün eserleri, alkollü içecekler, mütevazi ve meyveli gazozlar, meyve suları suretiyle eserlerin yer almış olduğu III sayılı cetveldeki malların komiteciler vasıtasıyla ya da konsinasyon suretiyle satılmasında yapımcı tarafınca bu malların komisyoncuya ya da konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

Teklifle, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nda değişim yapılıyor.

Buna nazaran, hükümlü, yöntem ve asılları Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, lüzumlu teknik altyapının bulunmuş olduğu kurumlarda elektronik yollarla de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafınca resmi makamlara ya da savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki şahısların erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak mahkumun talebine nazaran posta kanalıyla ya da elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.

Kamu nizamının korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da hata işlenmesinin önlenmesi hedefiyle mahkuma gelen ya da hükümlü tarafınca gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek ya da fiziki olarak saklanacak. Bunlar, maksadı haricinde kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak, rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Bu karar, hükümlü tarafınca resmi makamlara ya da savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflara uygulanmayacak.

Teklifle, ceza infaz kurumunda bulunan mahkumların ziyaretçileriyle yapmış olduğu kapalı görüşlere ilişik düzenleme yapılıyor. Buna nazaran, evvelden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumların ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeler, kamu sisteminin korunması ile şahıs, cemiyet ve kurum güvenliğinin sağlanması ya da cürüm işlenmesinin önlenmesi emeliyle kurum idaresi tarafınca dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak suretiyle kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, maksadı haricinde kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller haricinde hiçbir şahıs ya da kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Ziraî kredi borçları yapılandırılacak

Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan süreksiz iş göremezlik ödeneğine temel günlük çıkarın hesabında dikkate alınan 3 aylık periyot, 12 aya çıkarılıyor.

İş göremezliğin başladığı tarihten evvelki son bir yıl içinde 180 günden azca kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe temel tutulacak günlük kar, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime temel kar alt sonunun 2 katını geçemeyecek.

Prim teşviki, dayanak ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan periyotlar için geriye yönelik prim teşviki, takviye ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, dayanak ve indirimler öteki bir prim teşviki, dayanak ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum karları için yüzde 25, 2022 yılı kurum yararları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu husus, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi ihtiyaç duyulan beyannamelerden adım atmak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren süregelen vergilendirme periyoduna (hususi hesap devri atama edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren süregelen hesap dönemine) ilişkin kurum çıkarları için geçerli olmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım hizmetleri ve çalışmalarından meydana gelen her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yapmış olduğu son olarak talep, süreç ya da rastgele bir formda verdiği yazılı yönerge tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve öğrenim edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.

Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen ana para piyasası araçlarından doğan bedelsiz hisse iktisabı ve kar hissesi alma hakkı dışındaki hisse sahipliği hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafınca hak sahiplerine iadesine kadar donacak.

31 Aralık 2020 zamanı prestijiyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan ziraî kredi borçları, yapılandırılacak.

Bankacılık Kanunu’nda değişim icra eden unsur tekliften çıkarıldı

Bankacılık Kanunu’nda değişim yapılmasına dair husus tekliften çıkarıldı. Tekliften çıkartılan bu unsura nazaran, bankalar nezdindeki mevduat, iştirak fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan gerçek sahibinin son olarak talebi, süreci ya da rastgele bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına doğal olarak olacaktı.

Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, iştirak fonu, emanet, kiralık kasa ve alacaklar banka tarafınca hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak bildirim ve ilanı müteakiben Tutum Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecek ve mevduat, iştirak fonu ile alacaklar periyot tarihinde, kiralık kasa muhteviyatı ve emanetler ise nakde dönüştürülme tarihinde Tutum Mevduatı Sigorta Fonu’na gelir kaydedilecekti.

Tutum Mevduatı Sigorta Fonunu, mevduat, iştirak fonu ve alacaklar ile nakde dönüşen kiralık kasa muhteviyatı ve emanetleri, hak sahipleri tarafınca başvurulması halinde, Fona devredilen fiyatla hudutlu olarak iade etmeye yetkili olup faiz, nema ve gibisi ek olarak ek taleplerde bulunulamayacaktı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku